Menu

Lisa Björkström

Om Lisa

Lisa Björkström är dockmakare, dockspelare och animatör som arbetar främst med scenkonst och film, men även med utställningar och som pedagog. Hon har treårig högskoleexamen i dockteater från Dramatiska Institutet samt en magisterexamen till barnprogramproducent i radio och tv.

Lisas utgår alltid ifrån konsten att berätta genom att ge dockor/objekt/skuggor liv. I sitt konstnärskap använder hon sig av både traditionella och experimentella dockteater- och dockspeltekniker och ofta i möte med andra konstformer och genrer.

Hon har lång erfarenhet av att formge och utveckla koncept med dockor/objekt/skuggor för scen och film och tillverkar alla typer av speldockor. Hon dockspelar och animerar stop-motion filmer, och var t.ex. chefsanimatör i dockoperafilmen Love and war. Hon har varit anställd av Scenkonstmuseet, Stockholms Konstnärliga Högskola, Stockholms Stadsteater/Marionetteatern, Vadstena-Akademien, Boulevardteatern, Dockteatern Tittut m.fl.

I egna projekt bygger Lisa gärna skuggspelsmaskiner och interaktiva skuggspelsinstallationer och återkommande teman är mellanmänskliga relationer, makt och genus. Under sin tid på Transit kommer Lisa jobba med ett projekt där hon undersöker konsten att vara osynlig utifrån ett dockspelar- och animatörperspektiv.

 

About Lisa 

puppet maker, puppeteer and animator

Lisa Björkström is a puppet maker, puppeteer and animator who works mainly with performing arts and film, but also with exhibitions and as an educator. She has a Bachelor of Arts in puppet theater from Dramatiska Institutet (the National University College of Film, Radio, Television and Theatre) as well as a Master of Arts in production of children’s programs in radio and television.

Lisas always begin with the art of storytelling by bringing puppets/objects/shadows to life. In her artistry, she uses both traditional and experimental puppet theater- and puppet performing techniques and often in encounters with other art forms and genres.

She has years of experience in designing and developing concepts with puppets/objects/shadows for stage and film and makes all types of puppets. She puppeteers and animates stop-motion films, and was e.g. chief animator in the puppet opera film Love and war. She has been employed by the Scenkonstmuseet, Stockholms Konstnärliga Högskola, Stockholms Stadsteater/Marionetteatern, Vadstena-Akademien, Boulevardteatern, Dockteatern Tittut, etc.

In her own projects, Lisa likes to build shadow theatre machines and interactive shadow theatre installations, and recurring themes are interpersonal relationships, power dynamics and gender. During her time at Transit, Lisa will work on a project where she examines the art of being invisible from a puppeteer and animator perspective.