Menu

OPM – Organisk Process Metod

OPM är ett verktyg för konstnärligt yrkesverksamma att analysera den underliggande strukturen i sin verksamhet. Genom en väl fungerande struktur frigörs resurser till det konstnärliga utforskandet och skapandet, vilket i sin tur möjliggör en ökad bärkraft, konstnärligt och ekonomiskt. Analysarbetet görs organiskt för att ta tillvara den konstnärliga processens ofta forskande och organiska karaktär.

I motsats till en resultatorienterad nytta, bygger OPM på utövarens motivation, behov och önskemål och lägger det konstnärliga värdet och processen i centrum. Detta innebär att den konstnärliga praktikens arbete baseras – helt eller delvis – på sitt eget kreativa arbete, produkten och inte nödvändigtvis på marknadens efterfrågan. Det analytiska arbetet görs organiskt för att fullt ut utnyttja den konstnärliga processens ofta utforskande och organiska karaktär.

Organisk processmetod utgår från konstnärens drivkraft, behov och vilja. 

OPM är en metod för att titta på den underliggande strukturen i en konstnärlig praktik, inte för att ifrågasätta dess kreativitet. Vår utgångspunkt är alltid att varje artist / musiker / koreograf / filmskapare etc. är expert inom sitt eget område och att OPM främst gör det möjligt för deltagarna att skapa mer utrymme för konstnärlig utforskning och skapande. Deltagarna är experter inom sina respektive discipliner och konstnärskap.

Mål

Målet med OPM är att titta på den underliggande strukturen i en konstnärlig praxis för att göra resurser tillgängliga för konstnärligt skapande. En dåligt fungerande struktur kommer att stjäla tiden från konstnärligt skapande. För att identifiera den underliggande strukturen har vi utvecklat ett verktyg, en ”Map”. Med hjälp kommer deltagarna att kartlägga sin praxis och dess komponenter. När kartläggningen är klar undersöker deltagarna tillsammans möjligheterna att utveckla varje persons praxis.

Workshop

Organisk processmetod är uppdelad på tre träffar. Som deltagare deltar du på alla tre. Det går inte att delta på bara en eller två. Mellan träffarna får du i uppgift att se över och färdigställa det vi gjort träffen innan.

Under workshoppen arbetar du med hela din verksamhet både på egen hand och tillsammans med de andra deltagarna. Tillsammans ger ni varandra feedback på era verksamheter och tankar om hur de kan utvecklas.

På första träffen får du inventera och analysera hela din verksamhet med hjälp av Transits workshopverktyg. Du identifierar sedan vad du behöver få utav din verksamhet för att den ska vara långsiktigt hållbar för dig.

Under de följande två träffarna arbetar du, på egen hand och med input från de andra deltagarna, med det du behöver utveckla i din verksamhet för att nå den behållning du behöver på sikt.

Hur går det till?

I en OPM-workshop delas deltagarna i mindre grupper. Gruppmedlemmar arbetar parallellt med sina respektive konstnärliga metoder. Fördelarna som deltagarna får genom att arbeta i en grupp är att lyssna på hur andra gör saker, bli inspirerade och lära av varandras insikter och upplevelser. I grupparbetet kommer deltagarna också, i form av så kallade resurspersoner, att ge varandra sin kunskap och erfarenhet. På så sätt får varje deltagare chansen att lyfta fram sina kunskaper ur ett nytt perspektiv, tillämpat på andra metoder.

Den allmänna formen för workshop-serien är tre möten, men det kan också vara fördelaktigt om gruppen fortsätter att arbeta tillsammans under en längre tid med fler möten. Tidsintervallet mellan möte 1 och 2 bör vara ungefär två veckor, eftersom deltagarna under denna tid kommer att arbeta individuellt med den underliggande strukturen i sin praxis. Efter detta bör det finnas ett gap på minst fyra veckor fram till möte 3, så att alla har chansen att genomföra det första steget i sin träningsutveckling. Om gruppen består av fyra eller fler personer, tillåt minst tre timmar per möte.

Vår uppgift

Det är vår uppgift som workshopledare att leda deltagarna i deras arbete för att hitta möjligheter att utveckla sina metoder. Det är inte vårt jobb att berätta för deltagarna vad vi tycker att de ska göra. Deltagarna är inte där för att få vårt erkännande, utan snarare för att hitta sitt eget sätt att utveckla sin praxis baserat på deras kunskap och motivation. Under mötena är det vi som leder processen genom att förklara vilket arbete som ska göras och hur arbetet kommer att organiseras. Vi står för struktur och ramar, samtidigt som deltagarna skapar kunskap och utveckling.

Dessutom är vår roll att moderera diskussionen och hjälpa deltagarna att hålla sig till ämnet. En viktig funktion för oss är också att fördela tiden så att alla har chansen att prata och har lika mycket tid att utforska sin praktik. Det är vi som ser till att alla deltagare, oavsett kommunikativ förmåga eller erfarenhet av att reflektera över sin övning, har lika stor betydelse i rummet.

Från och med möte 2 och framåt kommer deltagarna att växla i att fungera som resurspersoner för varandras metoder, som nämnts ovan. Som resursperson delar deltagaren sin kunskap och sitt nätverk med andra metoder. Det ligger i resurspersonens intresse att den andras praxis utforskas och bemyndigas. Genom att dela sina egna resurser får du sedan de andra deltagarnas expertis.


Organisk processmetod har utvecklats av filmare, scenkonstnärer, bildkonstnärer och formgivare tillsammans med personer inom organisationsutveckling, marknadsföring, processledning och normkritik.